Excel Group

ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทในเครือเอ็กซ์เซล เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกในระบบขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงกระบวนการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อตกลงกับลูกค้า

แผนที่บริษัท
รับสมัครด่วน
company

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต

รับสมัครด่วน
company

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

รับสมัครด่วน
company

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฺ์

1.เขียนแบบ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมกับฝ่ายขายหรือการตลาด 2.เขียนแบบ หรือออกแบบแม่พิมพ์พลาสสติก และชิ้นส่วนต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกที่ทำมาก่อนจะนำไปใช้งานจริง 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากแม่พิมพ์พลาสติก 5.ช่วยงาน แผนก R&D อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย